Hyderi & Millennium Mall Discount Stores
Men Kurta 1,500
Mens Suit 1,899
Sizes Sizes
Kids Kurta 14 to 20 Size 7,50 22 to 32 Size 9,50
Kids Suits 14 to 20 Size 1,099 22 to 32 Size 1,200
Sherwani Package 7,999